Digitalizácia nemocníc – dedičstvo minulosti, ktoré treba riešiť

23. 5. 2023  |  Odporúčané

Digitalizácia nemocníc – dedičstvo minulosti, ktoré treba riešiť

Nie je žiadnym tajomstvom, že nemocnice na Slovensku zaostávajú v digitalizácii. Niekedy sa to prejavuje v kvalite výkonov, no veľmi často trpí komunikácia medzi lekármi a pacientami alebo medzi lekármi navzájom. Nemožnosť dovolať sa do nemocnice alebo z nemocnice je nepríjemným, a pritom ľahko liečiteľným symptómom.

Nevyhovujúca technická infraštruktúra vo väčšine prípadov nie je dielom súčasného manažmentu. Je dedičstvom rokmi zanedbávaných investícií. Zodpovednému riaditeľovi nemocnice tak nezostáva nič iné, ako sa postaviť situácii čelom a začať modernizovať telefónnu infraštruktúru. Často sa zabúda na skutočnosť, že telekomunikačná sieťová infraštruktúra patrí do kritickej infraštruktúry nemocnice, podobne ako elektrina, voda a plyn, a tak manažment nemocnice musí zabezpečiť jej dostupnosť.

Zastarané dedičstvo minulosti

Špecialisti spoločnosti O2 Business Services nedávno riešili takúto situáciu v nemocnici, ktorá prevádzkovala telefónnu ústredňu. Relatívne často dochádzalo k poruchám a výpadkom. Podľa interných záznamov sa to dialo niekoľkokrát mesačne kvôli morálnemu a technickému opotrebeniu zariadenia z 90. rokov.

Najčastejšie bola pri oprave potrebná výmena poškodeného dielu. Jeho dodávka trvala aj niekoľko dní, pretože u výrobcu už nebol dostupný a zháňal sa u rôznych servisných partnerov, čo spôsobilo, že ústredňa bola v tom čase nefunkčná alebo obmedzená.

Ďalšia prevádzka takýmto spôsobom preto nebola rentabilná a predstavovala výrazné bezpečnostné riziko. Nehovoriac o tom, že to bolo na úkor kvality komunikácie s pacientmi a medzi jednotlivými pracoviskami nemocnice.

Zaobstarať náhradný diel sa dalo čoraz ťažšie. Bolo preto len otázkou času, kedy dôjde k vážnemu a neopraviteľnému zlyhaniu. To by mohlo mať fatálne následky pre chod zariadenia.

Riziká pre prevádzku nemocnice

Stáva sa, že pred operáciou potrebuje lekár – operatér - telefonicky konzultovať daný úkon s iným špecialistom. Inokedy si potrebuje telefonicky overiť výsledky vyšetrení z laboratória.

Problémy môžu nastať aj pri zvolávaní lekárov a zdravotníckeho personálu na operačné sály pri urgentnom príjme pacientov privezených záchrannou službou.

Pri týchto a iných dennodenných úkonoch je potrebná stopercentná dovolateľnosť prostredníctvom telefónnych liniek. Riziko neopraviteľnej poruchy zastaranej ústredne tak môže ohrozovať bežný chod a funkcie zdravotníckeho zariadenia.

Rozhodný krok

Vedenie nemocnice sa preto rozhodlo ústredne modernizovať. Na začiatku každého takéhoto projektu špecialisti z O2 Business Services zmapujú a zanalyzujú aktuálny stav telekomunikačnej infraštruktúry klienta. Zisťujú jeho potreby, predstavy a možnosti.

Tento „telekomunikačný audit" je bezplatný a je jednou z najdôležitejších častí celého projektu. Klient pri ňom nemusí mať obavy z toho, že nebude rozumieť navrhovaným riešeniam. Architekti siete mu vysvetlia všetky detaily, prípadne mu ukážu, ako technológie fungujú a čo reálne prinesú.

V prípade predtým uvedenej nemocnice priniesol audit nasledovné závery:

 • Prvým krokom bola výmena zastaranej telefónnej ústredne a zapojenie ústredne vo vysokej dostupnosti v kombinácii s hlasovými a analógovými bránami.

 • Následne sa nemocnica rozhodla napojiť analógové telefóny z hlavného rozvodu až po umiestnenie telefónu.

 • V prevádzke je nová zdvojená telefónna ústredňa, aby v prípade poruchy jednej z nich preberala plnú funkcionalitu druhá.

 • V prípade výpadku elektrickej energie musí byť zabezpečená funkčnosť ústredne minimálne tri hodiny, pričom technické riešenie musí byť schopné:

  • merať kvalitu telefónnych vedení, a to manuálne alebo automaticky s určenou periódou,

  • detegovať prerušenie vedenia,

  • detegovať pripojenie telefónu.

Technické riešenie

Po realizácii výmeny poskytuje digitálna ústredňa v úvodnej fáze zatiaľ len základné hlasové služby v kvalite a funkčnosti zastaraných hlasových služieb. Dôležité však je, že perspektívne dokáže poskytovať moderné hlasové služby vo vysokej kvalite s doplnkovými službami.

V porovnaní s klasickým analógovým riešením v prípade hybridného fungovania internetového telefonovania (IP) poskytne telefónna ústredňa hybridné fungovanie IP linky a analógovej linky. Výhodou hybridného prístupu je, že umožňuje zachovanie existujúcej infraštruktúry analógových zariadení, zároveň umožňuje rozšírenie siete o moderné IP technológie.

Po výmene telefónnej ústredne za novú bolo zrealizované nasledovné:

 • aktualizácia číslovania klapkových plánov podľa jednotlivých úsekov a oddelení,

 • zadefinovanie skupín účastníkov (hunting groups),

 • vytvorenie jednotného telefónneho zoznamu, ktorý je dostupný priamo z menu telefónnych aparátov.

Celý proces výmeny trval približne 30 kalendárnych dní, bol realizovaný za plnej funkčnosti starej ústredne a počas neho neboli, aj vďaka skúsenostiam a prístupu špecialistov z O2 Business Services, zaznamenané žiadne kritické výpadky telefónnej infraštruktúry.

Na miestach s digitálnou linkou boli inštalované nové IP telefónne prístroje. Po overení funkčnosti nových ústrední boli postupne odpojené staré.

Nemocnici sa otvorili nové možnosti

Ide o nasledovné:

 • flexibilné riešenie fungujúce v režime vysokej dostupnosti s profesionálnou podporou;

 • zníženie energetickej náročnosti, efektívna prevádzka s úsporou až X percent;

 • jednoduchá správa ústredne vlastným personálom;

 • získanie cenných dát o prevádzke, reportov a štatistík fungovania čísiel, ktoré slúžia pre pacientov a partnerov;

 • možnosť postupnej inovácie jednotlivých pracovísk prechodom na VoIP telefóny spolu s dobudovaním infraštruktúry;

 • možnosť implementácie komunikačného riešenia pre plnú mobilitu personálu;

 • možnosť nahrávania telefonickej komunikácie a okamžitého prístupu zodpovedného personálu;

 • efektívna distribúcia volaní pacientov;

 • možnosť integrácie so systémom nemocnice pre efektívnejšiu komunikáciu s pacientom.

Podobný projekt sa snažíme zrealizovať, ak budeme úspešní, aj v iných nemocniciach a štátnych inštitúciách, kde sú telefóne ústredne a ich infraštruktúra zastaraná a nevyhovujúca súčasným podmienkam 21. storočia.

Univerzálny model financovania

Nezanedbateľnou otázkou modernizácie sú financie. Nemocnice sú financované z viacerých zdrojov. Aj preto bol celý projekt od počiatku nastavený tak, aby umožnil čerpanie prostriedkov z kapitálových výdavkov rozpočtu Ministerstva zdravotníctva SR v kombinácii s vlastnými investičnými prostriedkami nemocnice.

Tento model mohlo O2 Business Services využiť na základe znalostí z podobných projektov. Spoločnosť má bohaté skúsenosti zo zavádzania telekomunikačných riešení u zákazníkov z verejného aj súkromného sektora z mnohých odvetví.

Ak vás toto riešenie zaujalo, k dispozícii je vám Centrum starostlivosti o zákazníkov O2 Business Services, kde vám expertní pracovníci nielen bezplatne zanalyzujú vašu aktuálnu technickú situáciu, ale aj navrhnú možnosti jej efektívneho riešenia. Výsledkom bude digitalizácia telekomunikačných sietí aj vo vašej inštitúcii.

O2 Business Services
telefón: +421 2 2211 2444
e-mail: obchod@o2bs.sk

Viac informácií o spoločnosti a komplexných riešeniach:
business.o2.sk

LinkedIn: O2 Business Services | Slovakia

--------------------------------

Prinášame komplexné profesionálne telekomunikačné riešenia v oblasti fixných, mobilných a ICT služieb šité na mieru veľkým firmám a verejnej správe.

 • Fixné dátové a hlasové služby

 • Mobilné hlasové a dátové služby

 • Manažovaná bezpečnosť

 • Komunikačné riešenia

 • Cloudové služby a dátové centrum

 • IoT/M2M

 • SMS marketing

 • Big Data analýzy