Informácie pre používateľov

Identifikačné údaje podniku

O2 Business Services, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 087 487, IČ DPH SK2120172670, zapísaná v OR Mestského súdu III Bratislava, oddiel Sa, vložka č. 6290/B

Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť O2 Business Services, a. s. poskytuje elektronické komunikačné služby prostredníctvom fixnej siete. Základný rozsah ponúkaných služieb sú predovšetkým:

  • poskytovanie verejnej telefónnej služby

  • poskytovanie iných hlasových služieb

  • poskytovanie služieb prístupu k sieti internet

  • poskytovanie služieb prenájom okruhov

  • poskytovanie služieb prenosu dát

  • poskytovanie iných elektronických komunikačných služieb

Bližšie podrobnosti o všetkých službách poskytovaných spoločnosťou O2 Business Services, a. s. sú k dispozícii na www.business.o2.sk.

Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sú obsiahnuté vo Všeobecných podmienkach poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej komunikačnej siete spoločnosti O2 Business Services a. s. vydaných v súlade so zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Všeobecné podmienky"). Štandardné zmluvné podmienky spoločnosti O2 Slovakia s.r.o. sú obsiahnuté vo Všeobecných podmienkach spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.

Štandardné ceny

Štandardné ceny sú uvedené v Cenníku.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.

Druhy ponúkaných služieb

Aktuálne služby poskytované spoločnosťou O2 Business Services, a. s. nájdete na stránke business.o2.sk/sluzby.

Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám alebo ich používania

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Spoločnosť O2 Business Services a.s. poskytuje služby výhradne biznis zákazníkom. Služba Internet Business je v zmysle technickej špecifikácie symetrická a garantovaná. Zmluvne dohodnutá prenosová rýchlosť je v zmysle Nariadenia EP a Rady (EU) 2015/2120 zároveň maximálna, bežne dostupná, minimálna aj proklamovaná.

V prípade súčasného využitia Služby Internet Business a iných služieb tretích strán O2 Business Services v zmysle predmetného Nariadenia nemonitoruje a nezasahuje do kvality služby okrem prípadov definovaných vo VP. Vo všeobecnosti sa využívanie služieb tretích strán môže prejaviť na kvalite Služby Internet Business napríklad znížením efektívnej prenosovej rýchlosti a zvýšením objemu prenesených dát.

Ďalšie informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím

Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím sú uvedené v Cenníku.

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím

Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím sú uvedené v Cenníku.

Informácie o každej zmene prístupu k službám tiesňového volania alebo informáciám o polohe volajúceho v rámci služby, ktorú si predplatil

Informácie o prístupe k službám tiesňového volania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a Cenníku.

Informácie o práve účastníka zverejniť svoje údaje v telefónnom zozname

Informácie o práve účastníka podľa § 59 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

Spoločnosť O2 Business Services a. s. používa v prípade neplatenia faktúr primerané a nediskriminačné postupy. Bližšie podrobnosti sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Blokovanie bez poplatku

Bez poplatku podnik blokuje odchádzajúce volania na vybrané množiny čísel (množiny (0)900x xxxxxx, (0)97x xxxxxx, (0)98x xxxxxx).

Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014

Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi: 1-1000 Mbit/s
Maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa: 1-1000 Mbit/s
Výška mesačného dátového limitu (MB): nie je aplikované žiadne obmedzenie
Rýchlosť po prekročení dátového limitu (Mbit/s): nie je aplikované žiadne obmedzenie

Contact form image

Povedzte nám čo potrebujete, o všetko ostatné sa postaráme

Nechajte nám vaše telefónne číslo. Radi vám telefonicky poradíme.