Odchádza vám zamestnanec? Máme 7 tipov pre bezpečný offboarding

Offboarding, teda proces odchodu zamestnancov, je rovnako dôležitý ako onboarding. Napriek tomu ho firmy často zanedbávajú. Odchod nespokojného zamestnanca môže pritom pre firmu znamenať značné bezpečnostné riziká napríklad v podobe krádeže alebo zmazania dát, ale aj ohrozenia reputácie a finančných škôd.

Ľudia odchádzali zo zamestnania vždy - z vlastnej vôle alebo kvôli závažnej chybe, či kvôli nutnosti firemnej reštrukturalizácie. Pokiaľ k niečomu takému dôjde, bohužiaľ, nie vždy sa firme podarí rozísť sa so zamestnancom v dobrom.

Odstrašujúcim príkladom, keď naštvaný zamestnanec škodil svojmu bývalému zamestnávateľovi je závažný kybernetický útok, ktorý vyvolal Levi Delgado. Pracoval ako IT administrátor v zdravotníckom centre a po svojom prepustení Delgado neoprávnene vnikol do IT siete centra a spôsobil rozsiahlu škodu - zmazal používateľské účty a server s dátami, čím znemožnil zamestnancom prístup k počítačom a ku kartám pacientov. To viedlo k prerušeniu lekárskej starostlivosti a nutnosti preplánovania lekárskych schôdzok. Delgado bol za tento čin trestne stíhaný a v roku 2021 aj odsúdený.

Fakt, že odchod zamestnanca znamená potenciálne riziko či úniku informácií, alebo neoprávnených prístupov do firemného online prostredia, si manažment uvedomuje, avšak toto riziko často prehliada. V prieskume portálu TechRepublic sa až šokujúcich 48% opýtaných firiem priznalo, že ich bývalí zamestnanci majú aj ďalej prístup k firemným sieťam. A celá pätina firiem sa stretla s prípadom, keď odchádzajúci zamestnanec odcudzil alebo vymazal citlivé dáta.

1) Dokončenie a odovzdanie práce

Pokiaľ sa daná pozícia odchádzajúceho zamestnanca nezruší, je nutné prácu odovzdať. V najlepšom prípade odchádzajúci pracovník svojho nástupcu zaškolí alebo vypracuje odovzdávací dokument s potrebnými informáciami a kontaktmi. Nie je preto vhodné hneď na začiatku procesu offboardingu rušiť odchádzajúcemu kolegovi prístup na Google Workspace či Microsoft 365, k aplikáciám projektového a zákazníckeho manažmentu. IT by ale v spolupráci s HR malo ošetriť rozsah oprávnení, ktoré sa k aplikáciám viažu a zamedziť tak prípadnému neoprávnenému nakladaniu s dátami a kontaktmi. Samozrejmou, ale občas opomínanou maličkosťou, je nastavenie preposielania e-mailov na nástupcu či nadriadeného.

2) Prevzatie súborov

Posledný deň vo firme by mal byť aj posledným dňom, kedy sa v držbe bývalého zamestnanca nachádzajú akékoľvek dáta spojené s firmou. Pri odovzdávaní je nutné pamätať na odovzdanie všetkých súborov uložených v e-mailoch a aplikáciách, rozpracovaných konceptov, zdrojových súborov a podkladov na fyzických nosičoch.

vishingový hovor

3) Zrušenie prístupových hesiel a práv

Po prebratí všetkých dát je čas na deaktiváciu firemného profilu. To predpokladá jednak odhlásenie používateľa zo všetkých zariadení a služieb a následne zrušenie jeho prístupových práv, vrátane práv na používanie zdieľaných aplikácií a nástrojov projektového a zákazníckeho manažmentu. Deaktivácia musí prebehnúť aj pri všetkých aktualizáciách softvéru a aplikácií. Dôležité je tiež zrušenie oprávnenia na prístup ku cloudovým službám, ktoré poskytuje externý poskytovateľ na báze SaaS (Software as a Service). Nezabudnite, že prístup k softvérovým aplikáciám, cloudovým službám a dátam je možný aj prostredníctvom služieb app-to-app. Oprávnenie na prístup a aktualizácie je potrebné ošetriť aj tu.

4) Práva na služby, licencie a domény

Zvlášť pri odchode vyšších manažérov a kľúčových zamestnancov je potrebné zaistiť prevedenie softvérových licencií, práv k doménam a tiež oprávnenia na vystupovanie v mene firmy na sociálnych médiách.

5) Fyzické prístroje

IT bezpečnosť sa neobmedzuje iba na online prostredie. Rovnako dôležité je prevzatie kľúčov, vstupných čipov, kariet zamestnanca, tokenov, donglov, diskov a USB kľúčov. Musí tiež prebehnúť odovzdanie telefónu a laptopu. So správou koncových zariadení pomôže naša služba Mobile Device Management. Pokiaľ si odchádzajúci kolega elektroniku ponecháva, musí IT oddelenie zabezpečiť odinštalovanie firemného softvéru, zmenu hesiel a ďalších prístupových a identifikačných zariadení. Samozrejmosťou by malo byť podpísanie odovzdávacieho protokolu potvrdzujúceho, že zamestnanec vrátil všetko, čo je potrebné.

6) Oznámenie odchodu partnerom a zákazníkom

Vyrozumenie, že odchádzajúci kolega už nebude vystupovať v mene firmy, môže tiež slúžiť ako účinné bezpečnostné opatrenie. Pokiaľ sa po odchode z firmy exzamestnanec pokúsi kontaktovať zákazníkov, dodávateľov alebo partnerov firmy, oslovení ľudia budú vopred oboznámení s tým, že tento človek už nezastupuje záujmy spoločnosti a nemá oprávnenie konať v jej mene. To pomáha predísť nedorozumeniam alebo potenciálnemu zneužitiu firemných informácií.

7) Výstupný pohovor či dotazník

Odchádzajúci kolega nie je len potenciálnym rizikom. Možno ho vnímať aj ako zdroj cenných a úprimných informácií. Odchádzajúci zamestnanec spravidla nemá dôvod niečo zatajovať a mal by absolvovať osobný výstupný rozhovor, alebo aspoň vyplniť dotazník (zvlášť pokiaľ ide o pracovníka na dôležitej pozícii). Okrem náhľadu do fungovania firmy takýto prístup znamená aj zvýšenie šance, že zamestnanec neodíde v zlom.

Význam efektívneho offboardingu netreba podceňovať. Naopak, malo by sa k nemu pristupovať s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na detaily, ako pri akomkoľvek inom strategickom procese alebo agende firmy. Jeho neoddeliteľnou súčasťou by mala byť ochrana citlivých informácií, starostlivé odovzdanie práce a zabezpečenie, že akékoľvek firemné dáta a prístroje odchádzajúci zamestnanec bezpečne vrátil.

Dobre zvládnutý offboarding navyše pomáha znížiť riziko, že odchádzajúci zamestnanec opúšťa firmu s negatívnymi emóciami. Spokojný bývalý zamestnanec nielenže neohrozí kontinuitu podnikania vašej firmy, ale naopak môže spoločnosti priniesť cennú spätnú väzbu, a tým vám umožniť sa posunúť dopredu. Každý odchod zamestnanca by mal byť príležitosťou na reflexiu a využitie získaných poznatkov pre rast a vývoj organizácie.

Čo si z článku odniesť?

  • Procesne nezvládnutý odchod zamestnancov znamená pre firmu bezpečnostné riziko - hrozia úniky dát, narušenie povesti alebo aj finančné straty.

  • Najlepším predpokladom pre úspešný offboarding je dôkladný a dobre zvládnutý onboarding, ktorého dôležitou súčasťou je aj IT oddelenie.

  • Offobarding je nutné zladiť s procesom odovzdávania práce, súborov a dát.

  • Zrušenie prístupových hesiel a oprávnení musí byť dôkladné. Nesmie byť opomenuté oprávnenie prístupu k zdieľaným a cloudovým aplikáciám, aktualizáciám softvéru a app-to-app službám.

  • Firma musí od odchádzajúceho zamestnanca prevziať prípadné práva k doménam, licenciám a oprávneniam.

  • Ochrana online prostredia prebieha aj offline – prevzatím kľúčov, čipov, kariet a ďalších fyzických zariadení.

  • Záver offboardingu by mal obsahovať pohovor s odchádzajúcim kolegom a oznámenie zmeny partnerom a zákazníkom.

Napíšte nám

BIZNIS TIP

Ušetrite s komplexným auditom telekomunikačných služieb

Mám záujem