Marketing Number 0888

Volajte so svojimi zákazníkmi v súlade s legislatívou

Prejsť k detailom služby

Volania za účelom priameho marketingu s prezentáciou prefixom 0888

Splnenie legislatívnych povinností

Z legislatívy k ochrane pred nevyžiadanou komunikáciou vyplýva pre podnikateľské subjekty základná povinnosť používať pre marketingové volania prezentáciu číslom z množiny (0)888 v prípade, ak nemáte súhlas volaného. S našou službou Vám pokuta (až do 5% obratu) nehrozí, ak zároveň voláte na čísla overené v DNCL databáze.

Jednoduché a ľahko rozšíriteľné riešenie

Čísla z predvoľby 0888 sú prideľované telekomunikačným operátorom pre poskytnutie svojim zákazníkom v rámci hlasových služieb. O2BS disponuje množinou 0888 30x xxx, z ktorej prideľuje jednotlivé čísla alebo väčšie celky podľa Vašich preferencií a spôsobu použitia.

Minimálne náklady na implementáciu

Zavedenie prezentácie číslami z množiny 0888 k štandardnej hlasovej službe O2BS spravidla nie je podmienené úpravami technického riešenia Vašich hlasových služieb. Po Vašom odsúhlasení návrhu úprav prezentovania CLI zrealizuje konfiguráciu naše technické oddelenie.

Individuálny návrh riešenia

Návrh úprav pre prezntovanie volaní číslom z množiny 0888 môže zohľadniť Vaše individuálne požiadavky ako napríklad okamžitú voľbu typu CLI (0888 alebo pôvodné číslo) alebo nastavenie spätnej dovolateľnosti (automatická hláska alebo spojenie s pôvodne volajúcim agentom).

Maximálna kvalita spojenia a garantovaná kapacita

Službu zabezpečuje profesionálna operátorská hlasová platforma spoločnosti O2 Slovakia. Kvalita služby je zaručená na rovnakej úrovni ako aj pre milióny ďalších užívateľov telekomunikačných služieb mobilného a fixného operátora.

Detaily, ktoré rozhodujú

Pre koho je služba určená?

Nemusíte byť profesionálne call-centrum, stačí aby ste telefonicky propagovali vaše produkty a služby potenciálnym zákazníkom. Nová legislatíva na ochranu pred nevyžiadanou komunikáciou z roku 2022 zaviedla viaceré pravidlá pre takéto „volania za účelom priameho marketingu“. Produkt Marketing Number 0888 vám umožní splniť povinnosť prezentovať vaše volania predvoľbou 0(888). Ak máte od nás akúkoľvek hlasovú službu v pevnej sieti, zabezpečíme, že sa vaše volanie bude volanému prezentovať predvoľbou 0(888).

Ako služba funguje?

Službu Marketing Number 0800 poskytujeme ako samostatný produkt spojený s niektorou z našich fixných hlasových služieb.

V prípade zákazníckeho riešenia ukončeného telefónnou ústredňou pripojenou SIP Trunkom (služba Voice Connect) je možné čísla z množiny (0)800 smerovať do SIP Trunk prepoja pričom prezentovanie odchodzích volaní z telefónnej ústredne na konkrétne klapky konfiguruje správca ústredne.

V prípade riešenia s virtuálnou ústredňou zriadenou na platforme O2BS (služba Virtual Voice) sa individuálne podmienky smerovania a prezentácie volaní "za účelom priameho marketingu" konfigurujú v prostredí hlasovej platformy bez potreby úprav nastavenia koncových zariadení IP telefónov.

Technické parametre služby

Služba Marketing Number 0888 sa poskytuje v troch variantoch podľa počtu pridelených čísel: 10 čísel, 50 čísel a 200 čísel.

Služba je zabezpečená profesionálnou hlasovou platformou, kedy pri volaní z pevných liniek našich služieb je upravené číslo volajúceho (CLI) v súlade s požiadavkou prezentovania číslom z množiny 0888 určenej pre marketingové volania.

Číslo volajúceho môže byť upravené jednotlivo pre každú Vašu pevnú linku, alebo aj spoločne pre viacero telefónnych klapiek agentov Vášho Call centra.

Ako volajúci máte jednoduchú možnosť zadaním jednociferného prefixu zvoliť typ prezentovania svojho čísla (CLI) buď štandardným pevným číslom alebo číslom z množiny 0888.

Pri požiadavke na smerovanie spätných volaní Vám zabezpečíme dovolanie na klapku pôvodného volajúceho.

Otázky a odpovede

Q: Ako je služba spoplatnená?
A: Služba Marketing Number 0888 je spoplatnená mesačným poplatkom za balík pridelených čísel z množiny (0)888 v troch verziách - 10 čísel, 50 čísel, 200 čísel.

Q: Ako sú spoplatnené volania prezentované prefixom 0888?
A: Volania s prezentáciou prefixom 0888 sú spoplatnené rovnakou tarifou ako volania zákazníka na to isté číslo bez úpravy CLI.

Q: Čo je cieľom novej legislatívy?
A:

 • Zjednodušenia identifikácie marketingových volaní a SMS prezentovaných predvoľbou 0888

 • Možnosť evidencie do „DoNotContactList“ databázy (DNCL alebo aj Robinsonov zoznam)

 • Stanovenie pravidiel marketingovej komunikácie a kontrolu ich dodržiavania

Q: Aké podmienky a povinnosti vyplývajú z novej legislatívy?
A:

 • Povinnosť prezentovať reklamné volania jednotnou predvoľbou 0888,

 • Povinnosť vyžiadať súhlas spotrebiteľa s marketingovou ponukou,

 • Povinnosť overovať databázu evidovaných účastníkov, ktorí si neželajú byť oslovovaní (DNCL)

Q: Koho sa týkajú povinnosti?
A: Každého subjektu ponúkajúceho svoje produkty a alebo služby prostredníctvom volania, zasielania SMS alebo elektronickej pošty.

Q: Aké hrozia sankcie pri porušení povinností?
A: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb je oprávnený udeliť pokutu od 200 eur do 5 % z obratu spoločnosti za predchádzajúci rok.

Q: Existuje aj situácia, kedy nesmiem osloviť účastníka marketingovou ponukou?
A: Chcem poslať marketingovú SMS na telefónne číslo, ku ktorému nemám súhlas na komunikáciu za účelom priameho marketingu - nesmiem poslať SMS, ani z predvoľby odosielateľa 0888.

Q: Sú v legislatíve zahrnuté aj výnimky z povinností pre marketingové volania a SMS?
A: Áno výnimky z povinností pokrývajú niektoré situácie, ako napríklad:

 • volania vlastným existujúcim zákazníkom s ponukou rovnakých alebo podobných služieb

 • volania na čísla účastníkov, ku ktorým mám platný súhlas s marketingovou komunikáciou

 • volania účastníkom, ktorí si takúto komunikáciu preukázateľne vyžiadali

 • volania na zverejnené firemné čísla právnických osôb

Q: Môžem na základe výnimky kedykoľvek oslovovať svojich existujúcich zákazníkov marketingovou ponukou – telefonicky alebo SMS-kou?
A:

 • Musím vedieť dokladovať splnenie podmienok pre využitie výnimky (platný súhlas)

 • Zároveň treba mať na pamäti plnenie iných povinností (napr. overenie DNCL databázy)

Q: V akých prípadoch môžem využiť výnimky na oslovenie s marketingovou ponukou – telefonicky alebo SMS-kou?
A:

 • Musím vedieť dokladovať splnenie podmienok pre využitie výnimky (platný súhlas)

 • Zároveň treba mať na pamäti plnenie iných povinností (napr. overenie DNCL databázy)

 • Identifikovali sme viaceré situácie, kedy je potrebné starostlivo zvážiť, či a v akom rozsahu je splnená možnosť využitia výnimky z povinností

  • Chcem zavolať účastníkovi od ktorého mám súhlas na marketingové účely

  • Chcem zavolať vlastnému zákazníkovi, od ktorého nemám súhlas na marketingové účely

  • Chcem zavolať účastníkovi, ktorý si takúto komunikáciu sám vopred preukázateľne vyžiadal

  • Chcem zavolať na číslo, ktoré sa nachádza v DNCL (Robinson) databáze s príznakom zákazu volania

  • Chcem zavolať na zverejnené telefónne číslo fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby

  • Chcem poslať SMS vlastnému zákazníkovi, od ktorého mám súhlas na marketingové účely

  • Chcem poslať SMS vlastnému zákazníkovi, od ktorého nemám súhlas na marketingové účely

  • Chcem poslať SMS účastníkovi, ktorý si takúto komunikáciu sám vopred preukázateľne vyžiadal

  • Chcem poslať SMS na zverejnené telefónne číslo fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby

Ďalšie zdroje informácií

https://www.teleoff.gov.sk/marketingove-volania-uz-len-s-predvolbou-0888-vy-sa-rozhodnete-ci-hovor-zdvihnete-alebo-nie

https://www.teleoff.gov.sk/podnikatelia-pozor-kedy-je-povinnost-na-propagaciu-tovarov-alebo-sluzieb-pouzit-cislo-s-predvolbou-0888

Contact form image

Povedzte nám čo potrebujete, o všetko ostatné sa postaráme

Nechajte nám vaše telefónne číslo. Radi vám telefonicky poradíme.